Eesti paarismeistrivõistluste korraldamise konkurss

Eesmärk

Eesti Paarismeistrivõistlused discgolfis 2016 korraldatakse discgolfi populariseerimiseks ning Eesti parimate discgolfi paarismängijate välja selgitamiseks.

I VÕISTLUSE KORRALDAMINE

Võistluse formaat

 1. Võistlus peab olema läbi viidud 30. september -2. oktoober 2016, millest 30. september 2016 selgitatakse välja segapaaride meistrid.
 2. Korraldaja peab tagama võimaluse vähemalt 54 paarismängija (edaspidi paari) osalemisele.
 3. Mängitakse PDGA reeglite järgi.
 4. Läbitakse vähemalt 3 ringi (ühe päeva jooksul maksimaalselt 2 ring). Finaale ei mängita. Kõiki formaate – Parim vise ( best shot), kordamööda vise ( alternate shot) ja raskem vise ( tough shot), mängitakse üks ring. Segapaaridel on esimene ring kordamööda vise ( alternate shot) ja teine ring parim vise kordamööda drividega (üks paariline viskab paaris ja teine paaritutel numbriga radadel).
 5. Tulemused peavad olema sisestatud 12 h jooksul veebikeskkonnas com.
 6. Võistluse välja kuulutamise tähtaeg on 20.  juuni 2016.
 7. Paari osavõtutasu miinimumsumma on 30 eurot. Mängijal, kes ei ole Eesti Discgolfi Liidu (edaspidi EDGL) liige, lisandub võistlusel osalemise litsentsitasu 5 eurot.
 8. Osavõtutasud jagunevad järgnevalt: 50% auhinnafond, 30% korraldajale, 20% EDGLile.

Võistluspark

 1. Võistluspargi raskusaste peab vastama vähemalt EDGLi poolt kinnitatud discgolfi radade hindamise kriteeriumite[1] tasemele AA2 (vähemalt 18 rada, raja par vähemalt 58, keskmine pikkus 100-140 m, radade pikkused vahelduvad 50-300 meetrini).

Võistlusklassid (kohustuslikud)

 1. Meespaarid (Open)
 2. Naispaarid
 3. Meespaarid (MPM) (40+, s.o 1976 ja varem sündinud)
 4. Juuniorid (MJ1) (≤18, s.o 1998 ja hiljem sündinud)
 5. Segapaarid (mängivad ainult 30. septembril 2016, paar koosneb mehest ja naisest)

Korraldajal on kohustus igas võistlusklassis avada vähemalt 5 kohta. Registreerumine võistlusele toimub II voorulisena. I voorus saab meespaaridesse (Open) registreeruda paarid, mille mõlemad liikmed peavad omama kehtivat PDGA liikmelisust. II voorus saavad registreeruda kõik soovijad. Kui peale registreerumise II vooru on mõnes võistlusklassis vabad kohad, siis jaotatakse need vastavalt ootenimekirjale võistlusklasside vahel.

 Majutus

 1. Võistluse korraldajal välja tuua majutusasutused, mis asuvad kuni 20 km raadiuses.

Toitlustus

 1. Tagama toitlustuse koha peal või esitama ürituse välja kuulutamisel kohad, mis asuvad maksimaalselt 15 km raadiuses võistluspargist.

II KONKURSI KORRALDAMINE

Konkursil osalemise tingimused

 1. Konkursil võivad osaleda kõik isikud ja klubid.
 2. Võistlusel peab olema kehtiva TD[2] litsentsiga kohtunik.
 3. Konkursil osalemiseks tuleb EDGLile esitada hiljemalt 13. juuni 2016 elektroonselt aadressile sport@discgolfiliit.ee järgmised dokumendid:
  1. konkursi taotlus;
  2. võistluspargi kirjeldus koos kaardi või eskiisiga;
  3. info võistluskeskuse lähistel asuvate majutus- ja toitlustusasutustega (nt Google Maps jm).

Konkursi korraldamine

 1. Spordi-tehnilise komisjoni kutsub kokku komisjoni esimees. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa kõik komisjoni liikmed.
 2. Komisjon hindab igat avaldust individuaalselt ning koostab pingerea.
 3. Komisjonil on õigus kaasata avalduste hindamiseks sõltumatuid eksperte.
 4. Kui komisjoni liige osaleb ise konkursil, peab jääma ta oma taotluse hindamisel erapooletuks.
 5. Komisjon võtab otsused vastu lihthäälteenamusega.

 Konkursi tulemused

 1. Spordi-tehniline komisjon teeb EDGLi juhatusele hiljemalt 18. juuni 2016 ettepaneku, kes korraldavad Eesti Paarismeistrivõistlused discgolfis 2016.
 2. Ettepaneku kinnitab EDGLi juhatus. Juhatuse otsus on lõplik.
 3. Eesti paarismeistrivõistlused discgolfis 2016 korraldaja teeb EDGL teatavaks hiljemalt 20. juuni 2016 elektroonselt aadressil discgolfiliit.ee ja sotsiaalvõrgustiku Facebook lehel.

Konkursi luhtumine

 1. Konkurss on luhtunud, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või komisjoni hinnangu alusel ei olnud ükski esitatud avaldus vastavuses käesoleva statuudiga.

 III ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Taotleja õigused ja kohustused

 1. Taotlejal on õigus:
  1. konkursi võitjana korraldada Eesti Paarismeistrivõistlused discgolfis 2016;
  2. kasutada 5 wildcardi, mis tuleb välja jagada peale II registreerimisvooru lõppu.
 2. Taotlejal on kohustus:
  1. konkursi võitjana läbi viia Eesti Paarismeistrivõistlused discgolfis 2016;
  2. juhinduda Eesti Paarismeistrivõistlused discgolfis 2016 läbi viimisel käesolevas statuudis toodud nõuetest;
  3. kasutada kaheetapilist registreerimisvoorude süsteemi, ühe vooru registreerumise kestus 2 nädalat:

 

I voor II voor
Meespaarid (Open): 29 paari (mõlemal liikmel kehtiv PDGA liikmelisus) Meespaarid (Open): kõik
Naispaarid: 5 paari Naispaarid: kõik
Meespaarid (MPM): 5 paari Meespaarid (MPM): kõik
Juuniorpaarid: 10 paari Juuniorpaarid: kõik
 

Segapaarid: 35 paari ( ühel liikmel kehtiv PDGA liikmelisus)

 

Segapaarid: kõik

EDGLi õigused ja kohustused

 1. EDGLil on õigus:
  1. tühistada konkursi võitja korraldamise õigus, kui võistluste välja kuulutamist ei ole tehtud statuudis ettenähtud aja jooksul ja anda võistluse korraldamine üle pingereas järgmisel kohal asetsevale taotlejale;
  2. jätta konkursilt välja taotlused, mis ei vasta käesolevas statuudis välja toodud nõuetele;
  3. mitte kompenseerida konkursi võitjaks osutunud klubile või isikule võistluste korraldamisest tekkinud kahjud.
 2. EDGLil on kohustus
  1. tagada iga võistlusklassi esikolmikule medalid.
  2. tagada igale EDGLi liikmesklubile wildcardid vastavalt viimase liikmete arvule. Iga 10. liikme kohta 1 wildcard (s.o üks paar, mis koosneb sama klubi liikmetest) ning maksimaalselt 3 wildcard

 

Koostas

Spordi-tehniline komisjon
Eesti Discgolfi Liit
Suur-Sepa 8A-2
80019 PÄRNU
sport@discgolfiliit.ee

[1] Eestis asuvate discgolfi radade hindamise kriteeriumid“. Kinnitatud EDGL juhatuse poolt 09.01.2015. Leitav Eesti Discgolfi Liidu kodulehelt http://discgolfiliit.ee/?page_id=547

3TD – Tournament Director               

Posted in Uncategorized
%d bloggers like this: