Liitumine

Eesti Discgolfi Liit on asutatud eesmärgiga liita Eestis tegutsevad discgolfi klubid arendamaks koostöös kõikide osapooltega meie armastatud spordiala Eestis.Tulenevalt nendest eesmärkidest vaatab Liit kogu discgolfi arengut laiemas ning tulevikku suunatud perspektiivis. Klubide ja klubide liikmete põhihüve on olla kõrgel tasemel organiseeritud ja hästi presenteeritud spordiala harrastaja. Lisaks on Liidu üks põhiülesandeid vahendada nii riigisiseseid kui ka rahvusvahelisi teadmisi meie arendatavale spordialale ning tuua parim kogemus kõikidesse Liitu kuuluvatesse klubidesse.

 

Vastavalt 11.03.2016 toimunud Liidu üldkoosoleku otsustele on kinnitatud liitumistasuks 10 EUR-i iga Liiduga liitunud klubiliikme kohta ja 5 EUR-i 65 aastastele ja vanematele ning 19 aastastele ja noorematele iga liitunud klubiliikme kohta. Lisaks on sama üldkoosoleku otsusega kinnitatud aastane liikmemaksu suurus mis on 10 EUR-i iga Liiduga liitunud klubiliikme kohta ja 5 EUR-i 65 aastastele ja vanematele ning 19 aastastele ja noorematele iga Liiduga liitunud klubiliikme kohta. Aastane liikmemaks kehtib 01.jaanuar kuni 31.detsember. Peale 01. oktoobrit liitunud klubiliikme aastamaks kehtib kuni järgmise kalendriaasta 31.detsembrini. Üldkoosolekul vastuvõetud tasud kehtivad kuni järgmise üldkoosolekuni, kus võidakse vastavalt juhatuse ettepanekutele tasude suuruseid muuta.

Passiivsetele klubiliikmetele on määratud ühekordseks liitumistasuks 10 EUR-i.

Passiivse klubiliikme mõiste – passiivne klubiliige on isik, kes kuulub klubisse, mis on EDGL-i liige. Ühekordse liitumistasuga saab passiivne klubiliige personaalse EDGL-i liikmenumbri koos nimelise bag-tagiga ja eestikeelse PDGA reeglite raamatu. Passiivne liige saab kasutada EDGL-i poolt pakutavaid teenuseid ja hüvesid. Kui liige soovib võistelda EDGL-i egiidi all toimuvatel võistlustel, siis peab ta juurde tasuma 5 EUR-i nagu mitte-liikmed.
Passiivne liige võib igal hetkel muuta staatuse aktiivseks, teatades oma soovist läbi oma klubi juhatuse ning tasudes 10 EUR-i aasta liikmetasu.

Lisaks leiate siit mõned olulisemad punktid EDGL-i põhikirjast, mis reguleerivad klubide liikmelisust Liidus.

VÄLJAVÕTE PÕHIKIRJAST

I ÜLDSÄTTED

3. Liit, kui spordialaliit spordiseaduse tähenduses on discgolfi harrastavate eraõiguslikest juriidilisest isikutest spordiklubide üleriigiline ühendus, kellel on ainuõigus korraldada üleriigilisi meistrivõistlusi ning anda vastavaid tiitleid.

II LIIDU EESMÄRK JA TEGEVUS

8. Liidu eesmärk on discgolfi edendamine ja sportlike eluviiside laiendamine elanikkonna seas.
Liit propageerib ja koordineerib discgolfialast võistlus- ja tervisesporti Eestis. Eesmärgi täitmiseks Liit:
1) koordineerib oma liikmete tegevust, koondab ressursse ja vahendeid liikmetele praktilise, metoodilise ja muu abi osutamiseks;
2) propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubide kaudu Liidu tegevusse discgolfist huvitatuid isikuid, eelkõige noori ja toetajaid;
3) arendab aktiivset tegevust discgolfi tutvustamiseks ja rahva huvi tõstmiseks;
4) korraldab heategevuslikke üritusi ja oma liikmetele sportlikku tegevust – koostab aastaringse vabariigisisese võistluskalendri, viib läbi üleriigilisi tiitlivõistlusi ja rahvusvahelisi võistlusi ning sõlmib oma liikmetega lepinguid nende läbiviimiseks, annab välja võistluste korraldamise litsentse, organiseerib osavõtte võistlustest, koostab edetabeleid, määrab vabariigi esindajad rahvusvahelisteks võistlusteks, töötab välja Liidu võistluste juhendid, hangib ja koostab klubidele treeninguteks metoodilisi materjale, autasustab liikmeid, sportlasi ja toetajaid;
5) korraldab Liidu noorte-, juunioride ja rahvuskoondiste võimalustekohast ettevalmistamist, komplekteerib ja lähetab koondisi maavõistlustele ning rahvusvahelistele tiitli- jt spordivõistlustele;
6) kaitseb ja esindab oma liikmete ühishuvisid, arendab koostööd PDGA, EOK ja nende liikmeliitudega, teiste organisatsioonidega, riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, äri- ning muude ühingutega ja üksikisikutega nii kodu- kui ka välismaal;
7) koordineerib ja korraldab discgolfialast taseme- ja täiendkoolitust, discgolfi treenerite ja
-kohtunike ettevalmistust ning litsentseerimist, vastavate õppematerjalide väljatöötamist;
8) viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Liidu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid;

9) osaleb aktiivselt discgolfi radade asutamisele Eestis, vajadusel osaleb rajatavate radade projekteerimisel, varustuse hankimisel või muul vajalikul viisil;

10) annab välja Eestis asuvate discgolfi radadele sertifikaadid vastavalt Liidu poolt kehtestatud klassifikatsioonile;

11) määrab ja eraldab Liidu poolt kehtestatud tingimustel stipendiume.
9. Liit töötab välja Eesti discgolfi arendamise strateegiad ja taktikad ning koostab vajalikke arengukavu.

III LIIDU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING LIIDUST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

11. Liidu liikmeteks võivad olla eraõiguslikust juriidilisest isikust spordiklubid ja/või teised discgolfiga seotud klubid või ühingud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt Liidu tegevuses ning tasuvad ühekordset liikmeks astumise maksu ja regulaarset liikmemaksu.
Liidu liikmete liikmed kuuluvad Liitu oma klubi kaudu.
12. Liidu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Liikmelisus jõustub juhatuse otsuse järgse ühekordse liikmeks astumise maksu tasumisega. Ühekordse liikmeks astumise maksu suuruse ja igaaastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja ja korra kinnitab Liidu üldkoosolek. Kui Liidu juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks võtmine otsustatakse Liidu üldkoosolekul.
17. Liidu liikmel on kõik seadusega mittetulundusühingu liikmele ettenähtud õigused.
Liidu liikmetel on õigus:
1) osaleda ja olla esindatud Liidu kõigil üritustel ning tegevuses;
2) oma esindajate kaudu osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud Liidu juht-, ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada Liitu selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
3) esitada arupärimisi ja ettepanekuid Liidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada Liidu tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
4) kirjalikult volitada mõnda teist Liidu liiget end esindama Liidu üldkoosolekul;
5) kasutada vastavalt kehtestatud korrale Liidu sümboolikat ja vara;
6) Liidust välja astuda, esitades juhatusele sellekohase avalduse;
7) kasutada teisi mittetulundusühingute seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi.
18. Liidu liikmel on kõik seadusega, käesoleva põhikirjaga ja Liidu organite otsustega
Liidu liikmele ettenähtud kohustused. Muuhulgas on liikmel kohustus:
1) järgida Liidu põhikirja ning täita Liidu organite otsusega liikmele ettenähtud kohustusi;
2) arendada ja harrastada discgolfi;
3) oma esindajate kaudu osaleda korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ja Liidu valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
4) tasuda õigeaegselt liikmemakse;
5) kasutada heaperemehelikult ning säästlikult Liidu vara;
6) hoida ja kaitsta Liidu head nime, seista Liidu eesmärgi ja põhimõtete eest.

Põhikiri on kinnitatud Eesti Discgolfi Liidu 24.10.2014 üldkoosoleku otsusega.

Küsimuste tekkimise korral võtke meiega kindlasti ühendust e-posti teel ( info@discgolfiliit.ee ) ning leiame kindlasti vastused, et teha teie klubi liitumine Liiduga võimalikult sujuvaks.