Tulenevalt Eesti Discgolfi Liidu eesmärkidest vaatab Liit kogu discgolfi arengut laiemas ning tulevikku suunatud perspektiivis.

Klubide ja nende liikmete põhihüve on olla kõrgel tasemel organiseeritud ja hästi presenteeritud spordiala harrastaja. Lisaks on Liidu üks põhiülesandeid vahendada nii riigisiseseid kui ka rahvusvahelisi teadmisi meie arendatavale spordialale ning tuua parim kogemus kõikidesse Liitu kuuluvatesse klubidesse.

Kuidas liituda?

 • Registreeri klubi mittetulundusühingu või muu juriidilise kehana.
 • Kanna klubi spordiregistrisse. Andmeid tuleb uuendada igal aastal ajavahemikus 1. september kuni 31. oktoober.
 • Lisa klubi Metrix keskkonda ja märgi ära selle liikmed.
 • Esita liitumisavaldus EDGL-ile.

EDGLile tuleb esitada avaldus klubi andmetega ja selge sõnastusega, et klubi soovib liituda EDGLiga.
Avaldus tuleb allkirjastada ja saata aadressile info@discgolfiliit.ee.

Kirjas palume lisaks avaldusele saata:

 • viide klubi Facebooki või kodulehele;
 • kodurada ning kas klubi haldab seda või mitte.

Liitumistasude ja liikmemaksude tasumiseks koostab EDGL arve.

Liitumisavalduse põhi

Liitumistasu ja aastane liikmemaks.

Iga EDGL-iga liitunud klubi liige tasub ühekordse liitumistasu 10 eurot, millega kaasneb passiivse liikme staatus. Passiivne liige saab personaalse EDGL-i liikmenumbri, endanimelise bag tag’i ja eestikeelse PDGA reeglite raamatu.

Staatuse saab aktiivseks muuta igal ajahetkel, teatades enda soovist läbi oma klubi juhatuse ning tasudes aastase liikmemaksu 10 eurot. Aktiivne EDGL-i liikemsus tagab võrreldes klubitu või passiivse mängijaga 10 eurot soodsama osalustasu EDGL-i egiidi all toimuvatel võistlustel.

Passiivne klubiliige

Ühekordne liitumistasu: 10€

Passiivne liige tasub 10 eurot lisaosalustasu igal EDGLi egiidi all toimuval võistlusel nagu ka klubide välised mängijad.

Täisealine aktiivne klubiliige 19-64.a.

Liitumistasu: 10€, aastamaks: 10€ iga Liiduga liitunud klubiliikme kohta.

Aktiivne klubiliige 19.a. ja nooremad, 65.a. ja vanemad

Liitumistasu: 5€, aastamaks: 5€ iga Liiduga liitunud klubiliikme kohta.

Aastane liikmemaks kehtib 01.jaanuar kuni 31.detsember.
Peale 01. oktoobrit liitunud klubiliikme aastamaks kehtib kuni järgmise kalendriaasta 31.detsembrini. Üldkoosolekul vastuvõetud tasud kehtivad kuni järgmise üldkoosolekuni, kus võidakse vastavalt juhatuse ettepanekutele tasude suuruseid muuta.

EDGL jagab oma liikmesklubidele meistrivõistluste osaluspääsmeid, mille arv sõltub klubi aktiivsete liikmete arvust. Liikmete arv fikseeritakse vastava võistluse juhendis märgitud kuupäeval.

 • 10 kuni 29 aktiivset liiget = üks osaluspääse;
 • 30 kuni 49 aktiivset liiget = kaks osaluspääset;
 • 50 või rohkem aktiivset liiget = kolm osaluspääset.

Lisaks leiate siit mõned olulisemad punktid EDGL-i põhikirjast, mis reguleerivad klubide liikmelisust Liidus.

Väljavõte EDGL põhikirjast.

3. Liit, kui spordialaliit spordiseaduse tähenduses on discgolfi harrastavate eraõiguslikest juriidilisest isikutest spordiklubide üleriigiline ühendus, kellel on ainuõigus korraldada üleriigilisi meistrivõistlusi ning anda vastavaid tiitleid.

8. Liidu eesmärk on discgolfi edendamine ja sportlike eluviiside laiendamine elanikkonna seas.

Liit propageerib ja koordineerib discgolfialast võistlus- ja tervisesporti Eestis. Eesmärgi täitmiseks Liit:

 1. koordineerib oma liikmete tegevust, koondab ressursse ja vahendeid liikmetele praktilise, metoodilise ja muu abi osutamiseks;
 2. propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubide kaudu Liidu tegevusse discgolfist huvitatuid isikuid, eelkõige noori ja toetajaid;
 3. arendab aktiivset tegevust discgolfi tutvustamiseks ja rahva huvi tõstmiseks;
 4. korraldab heategevuslikke üritusi ja oma liikmetele sportlikku tegevust – koostab aastaringse vabariigisisese võistluskalendri, viib läbi üleriigilisi tiitlivõistlusi ja rahvusvahelisi võistlusi ning sõlmib oma liikmetega lepinguid nende läbiviimiseks, annab välja võistluste korraldamise litsentse, organiseerib osavõtte võistlustest, koostab edetabeleid, määrab vabariigi esindajad rahvusvahelisteks võistlusteks, töötab välja Liidu võistluste juhendid, hangib ja koostab klubidele treeninguteks metoodilisi materjale, autasustab liikmeid, sportlasi ja toetajaid;
 5. korraldab Liidu noorte-, juunioride ja rahvuskoondiste võimalustekohast ettevalmistamist, komplekteerib ja lähetab koondisi maavõistlustele ning rahvusvahelistele tiitli- jt spordivõistlustele;
 6. kaitseb ja esindab oma liikmete ühishuvisid, arendab koostööd PDGA, EOK ja nende liikmeliitudega, teiste organisatsioonidega, riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, äri- ning muude ühingutega ja üksikisikutega nii kodu- kui ka välismaal;
 7. koordineerib ja korraldab discgolfialast taseme- ja täiendkoolitust, discgolfi treenerite ja
  -kohtunike ettevalmistust ning litsentseerimist, vastavate õppematerjalide väljatöötamist;
 8. viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Liidu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid;
 9. osaleb aktiivselt discgolfi radade asutamisele Eestis, vajadusel osaleb rajatavate radade projekteerimisel, varustuse hankimisel või muul vajalikul viisil;
 10. annab välja Eestis asuvate discgolfi radadele sertifikaadid vastavalt Liidu poolt kehtestatud klassifikatsioonile;
 11. määrab ja eraldab Liidu poolt kehtestatud tingimustel stipendiume.

9. Liit töötab välja Eesti discgolfi arendamise strateegiad ja taktikad ning koostab vajalikke arengukavu.

11. Liidu liikmeteks võivad olla eraõiguslikust juriidilisest isikust spordiklubid ja/või teised discgolfiga seotud klubid või ühingud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt Liidu tegevuses ning tasuvad ühekordset liikmeks astumise maksu ja regulaarset liikmemaksu.
Liidu liikmete liikmed kuuluvad Liitu oma klubi kaudu.
12. Liidu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Liikmelisus jõustub juhatuse otsuse järgse ühekordse liikmeks astumise maksu tasumisega. Ühekordse liikmeks astumise maksu suuruse ja igaaastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja ja korra kinnitab Liidu üldkoosolek. Kui Liidu juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks võtmine otsustatakse Liidu üldkoosolekul.
17. Liidu liikmel on kõik seadusega mittetulundusühingu liikmele ettenähtud õigused.

Liidu liikmetel on õigus:

 1. osaleda ja olla esindatud Liidu kõigil üritustel ning tegevuses;
 2. oma esindajate kaudu osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud Liidu juht-, ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada Liitu selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
 3. esitada arupärimisi ja ettepanekuid Liidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada Liidu tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
 4. kirjalikult volitada mõnda teist Liidu liiget end esindama Liidu üldkoosolekul;
 5. kasutada vastavalt kehtestatud korrale Liidu sümboolikat ja vara;
 6. Liidust välja astuda, esitades juhatusele sellekohase avalduse;
 7. kasutada teisi mittetulundusühingute seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi.

18. Liidu liikmel on kõik seadusega, käesoleva põhikirjaga ja Liidu organite otsustega

Liidu liikmele ettenähtud kohustused. Muuhulgas on liikmel kohustus:

 1. järgida Liidu põhikirja ning täita Liidu organite otsusega liikmele ettenähtud kohustusi;
 2. arendada ja harrastada discgolfi;
 3. oma esindajate kaudu osaleda korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ja Liidu valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
 4. tasuda õigeaegselt liikmemakse;
 5. kasutada heaperemehelikult ning säästlikult Liidu vara;
 6. hoida ja kaitsta Liidu head nime, seista Liidu eesmärgi ja põhimõtete eest.

Põhikiri on kinnitatud Eesti Discgolfi Liidu 24.10.2014 üldkoosoleku otsusega.

Kas teil tekkis liitumise osas küsimusi?

Võta meiega ühendust!